تیغ بیستوری 12 , تیغ بیستوری خنجری , تیغ بیستوری کوچک , تیغ جراحی شماره 12 , خرید تیغ جراحی 12 , خرید تیغ بیستوری شماره 12 , تیغ بیستوری بخیه , تیغ بیستوری برای کشیدن بخیه , تیغ بیستوری 12 خرید , تیغ بیستوری موریس خرید , تیغ بیستوری چینی , خرید آنلاین تیغ بیستوری موریس , خرید اینترنتی تیغ جراحی موریس , تیغ جراحی موریس , خرید اینترنتی تیغ بیستوری , بیستوری تیغ , تیغ بیستوری انواع , انواع تیغ بیستوری ها , تیغ بیستوری دیجی کالا , تیغ جراحی اسکالپل , تیغ بیستوری دندانپزشکی , تیغ جراحی حجامت , تیغ جراحی در جدول , تیغ جراحی اتاق عمل , اسکالپل قیمت , اسکالپل یعنی چه , تیغ بیستوری موریس قیمت , کارایی تیغ بیستوری , خرید تیغ بیستوری خارجی , تیغ بیستوری آلمانی , تیغ بیستوری سایز , تیغ بیستوری عکس , کاربرد تیغ بیستوری , تصاویر تیغ جراحی , تیزترین تیغ جراحی , اسم تیغ جراحی چیست , قیمت تیغ جراحی حجامت , تیغ جراحی شماره , تیغ جراحی طراحی , تیغ عمل جراحی , تیغ جراحی فروش , قیمت تیغ جراحی آلمانی , قیمت تیغ جراحی , اسکالپل قیمت , اسکالپل دندانپزشکی , شماره اسکالپل , اسکالپل دیجی کالا , اسکالپل تیغ جراحی , قیمت تیغ جراحی یکبار مصرف , کاربرد تیغ جراحی , تیغ های جراحی , بیستوری خرید , معنی بیستوری , هزینه تیغ بیستوری , قیمت تیغ بیستوری جراحی , تیغ بیستوری اسکالپل , قیمت بیستوری جراحی , تیغ بیستوری مشهد , خرید تیغ بیستوری شیراز , خرید تیغ جراحی تهران , خرید تیغ های بیستوری اصفهان , نمایندگی فروش تیغ بیستوری موریس , خرید آنلاین تیغ جراحی , تیغ اسکالپل شیراز , خرید تیغ اسکالپل , قیمت تیغ اسکالپل , راهنمای خرید تیغ جراحی|تیغ بیستوری 12 , تیغ بیستوری خنجری , تیغ بیستوری کوچک , تیغ جراحی شماره 12 , خرید تیغ جراحی 12 , خرید تیغ بیستوری شماره 12 , تیغ بیستوری بخیه , تیغ بیستوری برای کشیدن بخیه , تیغ بیستوری 12 خرید , تیغ بیستوری موریس خرید , تیغ بیستوری چینی , خرید آنلاین تیغ بیستوری موریس , خرید اینترنتی تیغ جراحی موریس , تیغ جراحی موریس , خرید اینترنتی تیغ بیستوری , بیستوری تیغ , تیغ بیستوری انواع , انواع تیغ بیستوری ها , تیغ بیستوری دیجی کالا , تیغ جراحی اسکالپل , تیغ بیستوری دندانپزشکی , تیغ جراحی حجامت , تیغ جراحی در جدول , تیغ جراحی اتاق عمل , اسکالپل قیمت , اسکالپل یعنی چه , تیغ بیستوری موریس قیمت , کارایی تیغ بیستوری , خرید تیغ بیستوری خارجی , تیغ بیستوری آلمانی , تیغ بیستوری سایز , تیغ بیستوری عکس , کاربرد تیغ بیستوری , تصاویر تیغ جراحی , تیزترین تیغ جراحی , اسم تیغ جراحی چیست , قیمت تیغ جراحی حجامت , تیغ جراحی شماره , تیغ جراحی طراحی , تیغ عمل جراحی , تیغ جراحی فروش , قیمت تیغ جراحی آلمانی , قیمت تیغ جراحی , اسکالپل قیمت , اسکالپل دندانپزشکی , شماره اسکالپل , اسکالپل دیجی کالا , اسکالپل تیغ جراحی , قیمت تیغ جراحی یکبار مصرف , کاربرد تیغ جراحی , تیغ های جراحی , بیستوری خرید , معنی بیستوری , هزینه تیغ بیستوری , قیمت تیغ بیستوری جراحی , تیغ بیستوری اسکالپل , قیمت بیستوری جراحی , تیغ بیستوری مشهد , خرید تیغ بیستوری شیراز , خرید تیغ جراحی تهران , خرید تیغ های بیستوری اصفهان , نمایندگی فروش تیغ بیستوری موریس , خرید آنلاین تیغ جراحی , تیغ اسکالپل شیراز , خرید تیغ اسکالپل , قیمت تیغ اسکالپل , راهنمای خرید تیغ جراحی

تیغ بیستوری 12 , تیغ بیستوری خنجری , تیغ بیستوری کوچک , تیغ جراحی شماره 12 , خرید تیغ جراحی 12 , خرید تیغ بیستوری شماره 12 , تیغ بیستوری بخیه , تیغ بیستوری برای کشیدن بخیه , تیغ بیستوری 12 خرید , تیغ بیستوری موریس خرید , تیغ بیستوری چینی , خرید آنلاین تیغ بیستوری موریس , خرید اینترنتی تیغ جراحی موریس , تیغ جراحی موریس , خرید اینترنتی تیغ بیستوری , بیستوری تیغ , تیغ بیستوری انواع , انواع تیغ بیستوری ها , تیغ بیستوری دیجی کالا , تیغ جراحی اسکالپل , تیغ بیستوری دندانپزشکی , تیغ جراحی حجامت , تیغ جراحی در جدول , تیغ جراحی اتاق عمل , اسکالپل قیمت , اسکالپل یعنی چه , تیغ بیستوری موریس قیمت , کارایی تیغ بیستوری , خرید تیغ بیستوری خارجی , تیغ بیستوری آلمانی , تیغ بیستوری سایز , تیغ بیستوری عکس , کاربرد تیغ بیستوری , تصاویر تیغ جراحی , تیزترین تیغ جراحی , اسم تیغ جراحی چیست , قیمت تیغ جراحی حجامت , تیغ جراحی شماره , تیغ جراحی طراحی , تیغ عمل جراحی , تیغ جراحی فروش , قیمت تیغ جراحی آلمانی , قیمت تیغ جراحی , اسکالپل قیمت , اسکالپل دندانپزشکی , شماره اسکالپل , اسکالپل دیجی کالا , اسکالپل تیغ جراحی , قیمت تیغ جراحی یکبار مصرف , کاربرد تیغ جراحی , تیغ های جراحی , بیستوری خرید , معنی بیستوری , هزینه تیغ بیستوری , قیمت تیغ بیستوری جراحی , تیغ بیستوری اسکالپل , قیمت بیستوری جراحی , تیغ بیستوری مشهد , خرید تیغ بیستوری شیراز , خرید تیغ جراحی تهران , خرید تیغ های بیستوری اصفهان , نمایندگی فروش تیغ بیستوری موریس , خرید آنلاین تیغ جراحی , تیغ اسکالپل شیراز , خرید تیغ اسکالپل , قیمت تیغ اسکالپل , راهنمای خرید تیغ جراحی|تیغ بیستوری 12 , تیغ بیستوری خنجری , تیغ بیستوری کوچک , تیغ جراحی شماره 12 , خرید تیغ جراحی 12 , خرید تیغ بیستوری شماره 12 , تیغ بیستوری بخیه , تیغ بیستوری برای کشیدن بخیه , تیغ بیستوری 12 خرید , تیغ بیستوری موریس خرید , تیغ بیستوری چینی , خرید آنلاین تیغ بیستوری موریس , خرید اینترنتی تیغ جراحی موریس , تیغ جراحی موریس , خرید اینترنتی تیغ بیستوری , بیستوری تیغ , تیغ بیستوری انواع , انواع تیغ بیستوری ها , تیغ بیستوری دیجی کالا , تیغ جراحی اسکالپل , تیغ بیستوری دندانپزشکی , تیغ جراحی حجامت , تیغ جراحی در جدول , تیغ جراحی اتاق عمل , اسکالپل قیمت , اسکالپل یعنی چه , تیغ بیستوری موریس قیمت , کارایی تیغ بیستوری , خرید تیغ بیستوری خارجی , تیغ بیستوری آلمانی , تیغ بیستوری سایز , تیغ بیستوری عکس , کاربرد تیغ بیستوری , تصاویر تیغ جراحی , تیزترین تیغ جراحی , اسم تیغ جراحی چیست , قیمت تیغ جراحی حجامت , تیغ جراحی شماره , تیغ جراحی طراحی , تیغ عمل جراحی , تیغ جراحی فروش , قیمت تیغ جراحی آلمانی , قیمت تیغ جراحی , اسکالپل قیمت , اسکالپل دندانپزشکی , شماره اسکالپل , اسکالپل دیجی کالا , اسکالپل تیغ جراحی , قیمت تیغ جراحی یکبار مصرف , کاربرد تیغ جراحی , تیغ های جراحی , بیستوری خرید , معنی بیستوری , هزینه تیغ بیستوری , قیمت تیغ بیستوری جراحی , تیغ بیستوری اسکالپل , قیمت بیستوری جراحی , تیغ بیستوری مشهد , خرید تیغ بیستوری شیراز , خرید تیغ جراحی تهران , خرید تیغ های بیستوری اصفهان , نمایندگی فروش تیغ بیستوری موریس , خرید آنلاین تیغ جراحی , تیغ اسکالپل شیراز , خرید تیغ اسکالپل , قیمت تیغ اسکالپل , راهنمای خرید تیغ جراحی

biotermed

تیغ بیستوری موریس سایز 12

Surgical Blade 12

کد کالا : TR901003
وضعیت : تمام شد
گارانتی : ترمه بیومارکت

خصوصیات کالای مورد نظر :

  • - استریل/ غیراستریل : استریل شده با پرتو گاما
  • - سطح مقطع/ حجم/ اندازه : هر جعبه شامل 100 عدد تیغ بیستوری استریل سایز 12 یکبارمصرف
  • - جنس بسته بندی : بسته بندی تیغ ها بصورت تک استریل در بسته بندی های پلاستیکی
  • - مقاومت در برابر دما : عدم حساسیت نسبت به تغییرات دمایی
  • - تولید کننده : شرکت MORIS/ کشور چین (تحت لیسانس آلمان)
  • - تعداد در هر بسته : جعبه های 100 عددی (تک استریل شده)
  • - ویژگی های اختصاصی : بسیار تیز و دارای قدرت برندگی بسیار بالا/ فرم خنجری شکل و دارای برآمدگی مشخص در ناحیه لبه / دارای فرم طراحی استاندارد/ مقاومت بالای تیغه در برابر اکسیداسیون (که موجب کاهش احتمال زنگ زدگی می گردد)/ مناسب استفاده با دسته تیغ های شماره 3، 5، 7 و 9/ از جنس آلیاژ استیل کربنی ضدزنگ (Stainless Steel)/ دارای گواهی‌نامه سازمان غدا دارو آمریکا FDA و گواهی EN ISO 9001:2000 / دارای تاییدیه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • - کاربرد : مناسب جراحی نواحی ظریف و حساس مانند عروق/ برخی اعمال دندانپزشکی/ حجامت/ اعمال کالبدشکافی/ تهیه ماکت های معماری/ ساخت مصنوعات ظریف و صنایع دستی/ تعمیرات ساعت و موبایل/ کارهای ظریف کارگاه طلاسازی/ مناسب برش انواع فوم، مقوا و یونولیت
  • - تاریخ انقضا : حداقل 12 ماه
استریل/ غیراستریل:
استریل شده با پرتو گاما
سطح مقطع/ حجم/ اندازه:
هر جعبه شامل 100 عدد تیغ بیستوری استریل سایز 12 یکبارمصرف
جنس بسته بندی:
بسته بندی تیغ ها بصورت تک استریل در بسته بندی های پلاستیکی
مقاومت در برابر دما :
عدم حساسیت نسبت به تغییرات دمایی
تولید کننده:
شرکت MORIS/ کشور چین (تحت لیسانس آلمان)
تعداد در هر بسته:
جعبه های 100 عددی (تک استریل شده)
ویژگی های اختصاصی:
بسیار تیز و دارای قدرت برندگی بسیار بالا/ فرم خنجری شکل و دارای برآمدگی مشخص در ناحیه لبه / دارای فرم طراحی استاندارد/ مقاومت بالای تیغه در برابر اکسیداسیون (که موجب کاهش احتمال زنگ زدگی می گردد)/ مناسب استفاده با دسته تیغ های شماره 3، 5، 7 و 9/ از جنس آلیاژ استیل کربنی ضدزنگ (Stainless Steel)/ دارای گواهی‌نامه سازمان غدا دارو آمریکا FDA و گواهی EN ISO 9001:2000 / دارای تاییدیه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
کاربرد:
مناسب جراحی نواحی ظریف و حساس مانند عروق/ برخی اعمال دندانپزشکی/ حجامت/ اعمال کالبدشکافی/ تهیه ماکت های معماری/ ساخت مصنوعات ظریف و صنایع دستی/ تعمیرات ساعت و موبایل/ کارهای ظریف کارگاه طلاسازی/ مناسب برش انواع فوم، مقوا و یونولیت
تاریخ انقضا:
حداقل 12 ماه

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر دهید.
biotermed

برندهای موجود

biotermedآدرس: فارس، شیراز، خیابان فضل آباد، کوچه 13 فضل آباد، پلاک 320، طبقه همکف
 

بخش فروش و پشتیبانی: 
0917 109 6862

 

ساعات کاری بخش فروش:
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 18
پنج شنبه 8 الی 13


 ساعات کاری بخش ارسال: 
 شنبه تا چهارشنبه 10 الی 18


پست الکترونیک: biotermed@gmail.com

biotermed