محلول ضدعفونی کننده دست , محلول ضد عفونی کننده دست درموسپت , محلول ضدعفونی کننده دست بیمارستانی , درموسپت پلاس , محلول ضد عفونی درموسپت پلاس , محلول دست درموسپت , درموسپت رضاراد , درموسپت ترب , درموسپت دست , درموسپت محلول , ضد عفونی دست درموسپت , محلول درموسپت رضا راد , درموسپت چیست , الکل درموسپت , شرکت درموسپت پلاس , ضد عفونی درموسپت , سایت درموسپت , خرید الکل درموسپت , خرید درموسپت , محلول درموسپت خرید , خرید محلول درموسپت پلاس , اسپری الکل درموسپت , فروش درموسپت , درموسپت قیمت , درموسپت دیجی کالا , خرید درموسپت رضا راد , خرید درموسپت پلاس , قیمت الکل درموسپت , محلول الکلی درموسپت پلاس , محلول ضدعفونی دست الکلی , محلول ضدعفونی دست ارزان قیمت , محلول ضدعفونی کننده دست ایرانی , محلول ضدعفونی دست خرید , خرید محلول ضدعفونی کننده دست , محلول ضدعفونی کننده دست ترب , محلول ضدعفونی دست شیراز , درموسپت فروش عمده , قیمت درموسپت پلاس محلول , خرید آنلاین درموسپت , خرید اینترنتی محلول درموسپت , درموسپت نیم لیتری , قیمت درموسپت نیم لیتری , خرید محصولات درموسپت , قیمت محلول درموسپت , درموسپت پلاس رضاراد , قیمت درموسپت رضا راد , ظرف درموسپت , درموسپت پی پلاس , درموسپت پلاس قیمت , محلول درموسپت پلاس دیجی کالا , خرید درموسپت پلاس نیم لیتری , نمایندگی فروش درموسپت , کارخانه تولید درموسپت , خرید آنلاین محصولات رضاراد , محصولات رضاراد خرید اینترنتی , فروش اینترنتی محصولات رضاراد , خرید محلول ضدعفونی کننده دست درموسپت , ظرف محلول ضدعفونی کننده دست , فروش عمده محلول ضدعفونی دست , عکس محلول ضدعفونی کننده دست , محلول ضدعفونی کننده دست معطر , محلول ضدعفونی کننده دست عمده , عوارض محلول ضدعفونی دست , فروش محلول ضدعفونی دست , محلول ضدعفونی دست نانو , محلول درموسپت پلاس 500 سی سی , خرید درموسپت پلاس 500 میلی لیتری|محلول ضدعفونی کننده دست , محلول ضد عفونی کننده دست درموسپت , محلول ضدعفونی کننده دست بیمارستانی , درموسپت پلاس , محلول ضد عفونی درموسپت پلاس , محلول دست درموسپت , درموسپت رضاراد , درموسپت ترب , درموسپت دست , درموسپت محلول , ضد عفونی دست درموسپت , محلول درموسپت رضا راد , درموسپت چیست , الکل درموسپت , شرکت درموسپت پلاس , ضد عفونی درموسپت , سایت درموسپت , خرید الکل درموسپت , خرید درموسپت , محلول درموسپت خرید , خرید محلول درموسپت پلاس , اسپری الکل درموسپت , فروش درموسپت , درموسپت قیمت , درموسپت دیجی کالا , خرید درموسپت رضا راد , خرید درموسپت پلاس , قیمت الکل درموسپت , محلول الکلی درموسپت پلاس , محلول ضدعفونی دست الکلی , محلول ضدعفونی دست ارزان قیمت , محلول ضدعفونی کننده دست ایرانی , محلول ضدعفونی دست خرید , خرید محلول ضدعفونی کننده دست , محلول ضدعفونی کننده دست ترب , محلول ضدعفونی دست شیراز , درموسپت فروش عمده , قیمت درموسپت پلاس محلول , خرید آنلاین درموسپت , خرید اینترنتی محلول درموسپت , درموسپت نیم لیتری , قیمت درموسپت نیم لیتری , خرید محصولات درموسپت , قیمت محلول درموسپت , درموسپت پلاس رضاراد , قیمت درموسپت رضا راد , ظرف درموسپت , درموسپت پی پلاس , درموسپت پلاس قیمت , محلول درموسپت پلاس دیجی کالا , خرید درموسپت پلاس نیم لیتری , نمایندگی فروش درموسپت , کارخانه تولید درموسپت , خرید آنلاین محصولات رضاراد , محصولات رضاراد خرید اینترنتی , فروش اینترنتی محصولات رضاراد , خرید محلول ضدعفونی کننده دست درموسپت , ظرف محلول ضدعفونی کننده دست , فروش عمده محلول ضدعفونی دست , عکس محلول ضدعفونی کننده دست , محلول ضدعفونی کننده دست معطر , محلول ضدعفونی کننده دست عمده , عوارض محلول ضدعفونی دست , فروش محلول ضدعفونی دست , محلول ضدعفونی دست نانو , محلول درموسپت پلاس 500 سی سی , خرید درموسپت پلاس 500 میلی لیتری

محلول ضدعفونی کننده دست , محلول ضد عفونی کننده دست درموسپت , محلول ضدعفونی کننده دست بیمارستانی , درموسپت پلاس , محلول ضد عفونی درموسپت پلاس , محلول دست درموسپت , درموسپت رضاراد , درموسپت ترب , درموسپت دست , درموسپت محلول , ضد عفونی دست درموسپت , محلول درموسپت رضا راد , درموسپت چیست , الکل درموسپت , شرکت درموسپت پلاس , ضد عفونی درموسپت , سایت درموسپت , خرید الکل درموسپت , خرید درموسپت , محلول درموسپت خرید , خرید محلول درموسپت پلاس , اسپری الکل درموسپت , فروش درموسپت , درموسپت قیمت , درموسپت دیجی کالا , خرید درموسپت رضا راد , خرید درموسپت پلاس , قیمت الکل درموسپت , محلول الکلی درموسپت پلاس , محلول ضدعفونی دست الکلی , محلول ضدعفونی دست ارزان قیمت , محلول ضدعفونی کننده دست ایرانی , محلول ضدعفونی دست خرید , خرید محلول ضدعفونی کننده دست , محلول ضدعفونی کننده دست ترب , محلول ضدعفونی دست شیراز , درموسپت فروش عمده , قیمت درموسپت پلاس محلول , خرید آنلاین درموسپت , خرید اینترنتی محلول درموسپت , درموسپت نیم لیتری , قیمت درموسپت نیم لیتری , خرید محصولات درموسپت , قیمت محلول درموسپت , درموسپت پلاس رضاراد , قیمت درموسپت رضا راد , ظرف درموسپت , درموسپت پی پلاس , درموسپت پلاس قیمت , محلول درموسپت پلاس دیجی کالا , خرید درموسپت پلاس نیم لیتری , نمایندگی فروش درموسپت , کارخانه تولید درموسپت , خرید آنلاین محصولات رضاراد , محصولات رضاراد خرید اینترنتی , فروش اینترنتی محصولات رضاراد , خرید محلول ضدعفونی کننده دست درموسپت , ظرف محلول ضدعفونی کننده دست , فروش عمده محلول ضدعفونی دست , عکس محلول ضدعفونی کننده دست , محلول ضدعفونی کننده دست معطر , محلول ضدعفونی کننده دست عمده , عوارض محلول ضدعفونی دست , فروش محلول ضدعفونی دست , محلول ضدعفونی دست نانو , محلول درموسپت پلاس 500 سی سی , خرید درموسپت پلاس 500 میلی لیتری|محلول ضدعفونی کننده دست , محلول ضد عفونی کننده دست درموسپت , محلول ضدعفونی کننده دست بیمارستانی , درموسپت پلاس , محلول ضد عفونی درموسپت پلاس , محلول دست درموسپت , درموسپت رضاراد , درموسپت ترب , درموسپت دست , درموسپت محلول , ضد عفونی دست درموسپت , محلول درموسپت رضا راد , درموسپت چیست , الکل درموسپت , شرکت درموسپت پلاس , ضد عفونی درموسپت , سایت درموسپت , خرید الکل درموسپت , خرید درموسپت , محلول درموسپت خرید , خرید محلول درموسپت پلاس , اسپری الکل درموسپت , فروش درموسپت , درموسپت قیمت , درموسپت دیجی کالا , خرید درموسپت رضا راد , خرید درموسپت پلاس , قیمت الکل درموسپت , محلول الکلی درموسپت پلاس , محلول ضدعفونی دست الکلی , محلول ضدعفونی دست ارزان قیمت , محلول ضدعفونی کننده دست ایرانی , محلول ضدعفونی دست خرید , خرید محلول ضدعفونی کننده دست , محلول ضدعفونی کننده دست ترب , محلول ضدعفونی دست شیراز , درموسپت فروش عمده , قیمت درموسپت پلاس محلول , خرید آنلاین درموسپت , خرید اینترنتی محلول درموسپت , درموسپت نیم لیتری , قیمت درموسپت نیم لیتری , خرید محصولات درموسپت , قیمت محلول درموسپت , درموسپت پلاس رضاراد , قیمت درموسپت رضا راد , ظرف درموسپت , درموسپت پی پلاس , درموسپت پلاس قیمت , محلول درموسپت پلاس دیجی کالا , خرید درموسپت پلاس نیم لیتری , نمایندگی فروش درموسپت , کارخانه تولید درموسپت , خرید آنلاین محصولات رضاراد , محصولات رضاراد خرید اینترنتی , فروش اینترنتی محصولات رضاراد , خرید محلول ضدعفونی کننده دست درموسپت , ظرف محلول ضدعفونی کننده دست , فروش عمده محلول ضدعفونی دست , عکس محلول ضدعفونی کننده دست , محلول ضدعفونی کننده دست معطر , محلول ضدعفونی کننده دست عمده , عوارض محلول ضدعفونی دست , فروش محلول ضدعفونی دست , محلول ضدعفونی دست نانو , محلول درموسپت پلاس 500 سی سی , خرید درموسپت پلاس 500 میلی لیتری

biotermed
محصولات لوازم مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی الکل و مواد ضدعفونی محلول ضدعفونی دست درموسپت پلاس 500 میلی لیتری

محلول ضدعفونی دست درموسپت پلاس 500 میلی لیتری

DERMOSEPT PLUS

کد کالا : TR403002
وضعیت : موجود در انبار و آماده ارسال فوری
گارانتی : ترمه بیومارکت

خصوصیات کالای مورد نظر :

  • - استریل/ غیراستریل : استریل کننده پایه الکلی (بدون نیاز به رقیق سازی و آبکشی اضافی)
  • - سطح مقطع/ حجم/ اندازه : 500 میلی لیتر
  • - جنس بسته بندی : بطری پلاستیکی همراه با پمپ
  • - تولید کننده : شرکت رضاراد/ داراى تاییدیه های رسمی از اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى/ گواهى عدم ایجاد حساسیت پوستى از دانشکده داروسازى دانشگاه علوم پزشکى تهران- تست شده مطابق استانداردهای EN1275 ،EN1276 ،EN1500 و EN12791
  • - تعداد در هر بسته : تک عددی/ 24 عدد در هر کارتن
  • - ویژگی های اختصاصی : بوی ملایم و مطبوع و حاوى مواد نرم کننده پوست/ اثر ضد میکروبى پایدار بر روى فلور نرمال پوست/ بدون اثرات خشکى پوست و درماتیت در اثر استفاده مکرر/ طیف اثر: باکتری هاى گرم مثبت و منفى ، قار چ ها، مایکوباکتریو م ها و ویروس های پوشش دار مانند HIV، HCV،HBV و H1N1 در ۳۰ ثانیه/ ترکیبات تشکیل دهنده: اتانول، ایزوپروپانول، بنزالکونیوم کلراید، گلیسیرین و سایر افزودنی هاى مجاز
  • - کاربرد : محلول ضدعفونى کننده پایه الکلى جهت ضدعفونى بهداشتى دست ها و نیز اسکراب جراحى/ مناسب استفاده عموم افراد جامعه و بصورت اختصاصی، پزشکان، دندانپزشکان، پرسنل بیمارستانی و جراحان
  • - تاریخ انقضا : حداقل 12 ماه- در صورت باز شدن درب محلول به مدت 6 ماه
قیمت عمده : 57,900
تعداد بالای 24 عددمحلول درموسپت پلاس یک محصول پایه الکلی و سریع الاثر (موثر در 30 ثانیه) جهت ضدعفونی بهداشتی دست ها و اسکراب جراحی می باشد. این محلول ضدعفونى کننده ی آماده مصرف (بدون نیاز به رقیق سازی) نه تنها یک پوشش میکروب کشی پایدار ارائه می دهد، بلکه به دلیل به حداقل رسانیدن تحریک پوستی، گزینه ای ایده آل جهت ضدعفونى دست ها برای عموم افراد و بالاخص کادر درمان به شمار می آید.

 

طریقه مصرف:

ضدعفونی بهداشتی دست ها

ابتدا، 2 تا 3 سی سی از محلول درموسپت پلاس را بر روی کف یکی از دست ها پمپ نمایید. سپس هر دو دست را طوری به هم مالش دهید که بین انگشتان، پشت و روی دست ها تا ناحیه ی مچ کاملا به محلول آغشته گردد. برای مدت 30 ثانیه اجازه دهید که محلول در حین مالش از روی پوست خشک گردد. 

 

اسکراب جراحی دست جراحان

در این روش می بایست که دست ها و ساعدها طى سه مرحله جداگانه ضدعفونى گردد. بطوریکه در هر مرحله، فرد می بایست دست ها را با حدود 6 میلى لیتر از محلول آغشته کرده و در مجموع به مدت یک دقیقه به هم مالش دهد. جهت تکمیل فرآیند اسکرابینگ، این سیکل را باید حداقل یکبار دیگر تکرار کرد. از آبکشى دست ها پس از استفاده از محلول درموسپت پلاس خوددارى فرمائید.توجه:  کلیه محصولات پایه الکلی (از جمله درموسپت پلاس)، ممکن است باعث آسیب ناخواسته به سطوح حساس به الکل مانند سطوح از جنس پلکسی گلاس گردند.

_____________________________________________________________________________________

 

شرایط نگهداری:

- دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود
در بازه دمایی 5+ تا 35+ درجه سانتی گراد نگهدارى شود

 

موارد هشدار:
 
- این محلول به دلیل آتش زا بودن می بایست در ظروف درب بسته نگهداری شود
- از استنشاق مستقیم و بلعیدن محلول خودداری شود
- از ورود آلودگی به ظرف جلوگیری شود
- از اسپری محلول بر روی شعله اجتناب گردد

 

_____________________________________________________________________________________


درموسپت پلاس محصولی بسیار کاربردی جهت استفاده در محیط های خانگی، بیمارستانی، درمانگاه ها، کلینیک های دندانپزشکی، مطب ها و نیز مراکز زیبایی می باشد. این محصول را می توانید به صورت آنلاین و یا سفارش تلفنی با اطمینان از اصالت کالا و قیمت رقابتی از فروشگاه اینترنتی ترمه بیومارکت تهیه نمایید.

استریل/ غیراستریل:
استریل کننده پایه الکلی (بدون نیاز به رقیق سازی و آبکشی اضافی)
سطح مقطع/ حجم/ اندازه:
500 میلی لیتر
جنس بسته بندی:
بطری پلاستیکی همراه با پمپ
تولید کننده:
شرکت رضاراد/ داراى تاییدیه های رسمی از اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى/ گواهى عدم ایجاد حساسیت پوستى از دانشکده داروسازى دانشگاه علوم پزشکى تهران- تست شده مطابق استانداردهای EN1275 ،EN1276 ،EN1500 و EN12791
تعداد در هر بسته:
تک عددی/ 24 عدد در هر کارتن
ویژگی های اختصاصی:
بوی ملایم و مطبوع و حاوى مواد نرم کننده پوست/ اثر ضد میکروبى پایدار بر روى فلور نرمال پوست/ بدون اثرات خشکى پوست و درماتیت در اثر استفاده مکرر/ طیف اثر: باکتری هاى گرم مثبت و منفى ، قار چ ها، مایکوباکتریو م ها و ویروس های پوشش دار مانند HIV، HCV،HBV و H1N1 در ۳۰ ثانیه/ ترکیبات تشکیل دهنده: اتانول، ایزوپروپانول، بنزالکونیوم کلراید، گلیسیرین و سایر افزودنی هاى مجاز
کاربرد:
محلول ضدعفونى کننده پایه الکلى جهت ضدعفونى بهداشتى دست ها و نیز اسکراب جراحى/ مناسب استفاده عموم افراد جامعه و بصورت اختصاصی، پزشکان، دندانپزشکان، پرسنل بیمارستانی و جراحان
تاریخ انقضا:
حداقل 12 ماه- در صورت باز شدن درب محلول به مدت 6 ماه

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر دهید.
biotermed

برندهای موجود

biotermedآدرس: فارس، شیراز، خیابان فضل آباد، کوچه 13 فضل آباد، پلاک 320، طبقه همکف
 

بخش فروش و پشتیبانی: 
0917 109 6862

 

ساعات کاری بخش فروش:
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 18
پنج شنبه 8 الی 13


 ساعات کاری بخش ارسال: 
 شنبه تا چهارشنبه 10 الی 18


پست الکترونیک: biotermed@gmail.com

biotermed