دستکش لاتکس حریر , دستکش جراحی لاتکس , دستکش لاتکس ارزان , دستکش لاتکس رزمریم , دستکش لاتکس اصفهان , دستکش لاتکس اهواز , دستکش لاتکس بدون پودر اسمال , لاتکس دستکش دیجی کالا , خرید دستکش لاتکس نرخ دولتی , دستکش لاتکس تولید کننده , قیمت دستکش لاتکس چینی , تفاوت دستکش لاتکس و جراحی , پودر داخل دستکش لاتکس, دستکش لاتکس بی رنگ خرید , دستکش لاتکس ایرانی , دستگاه دستکش لاتکس , دستکش لاتکس سایز اسمال , دستکش لاتکس سایز small , دستکش لاتکس سوادکوه , قیمت دستکش لاتکس سوپرمکس , دستکش لاتکس اسمال دیجی کالا , دستکش لاتکس اسمال 100 عددی , دستکش اپی پرفکت اسمال , دستکش لاتکس 100 عددی سایز اسمال , لاتکس 100 عددی سایز small , لاتکش صد عددی اسمال , خرید دستکش لاتکس فله ای , لاتکس صد عددی سایز S , قیمت دستکش لاتکس اسمال , خرید دستکش لاتکس اسمال , دستکش لاتکس اسمال شیراز , سفارش دستکش لاتکس اسمال , دستکش لاتکس سایز کوچک , سایز دستکش های لاتکس , هزینه دستکش لاتکس , معرفی دستکش لاتکس , دستکش لاتکس سایز S , دستکش latex شیراز , دستکش لاتکس فاین , دستکش لاتکس فروهر , دستکش اسمال op perfect , فروش دستکش لاتکس اصفهان , فروش دستکش لاتکس کرمان , دستکش لاتکس قزوین , دستکش لاتکس رز , دستکش لاتکس رزمریم قیمت , دستکش لاتکس ساخت مالزی , دستکش لاتکس دی جی , قیمت دستکش لاتکس دیا , دستکش لاتکس رلزی , دستکش لاتکس رویال مد , قیمت دستکش لاتکس دورین , قیمت دستکش لاتکس حریر ایران , دستکش لاتکس اکسلنت بدون پودر , دستکش لاتکس کیمیا , قیمت دستکش لاتکس گیلان , دستکش لاتکس تاپ گلاو , دستکش لاتکس واندرفول , فروش دستکش لاتکس مالزی , دستکش لاتکس بدون پودر ایرانی , دستکش بدون پودر op-perfect|دستکش لاتکس حریر , دستکش جراحی لاتکس , دستکش لاتکس ارزان , دستکش لاتکس رزمریم , دستکش لاتکس اصفهان , دستکش لاتکس اهواز , دستکش لاتکس بدون پودر اسمال , لاتکس دستکش دیجی کالا , خرید دستکش لاتکس نرخ دولتی , دستکش لاتکس تولید کننده , قیمت دستکش لاتکس چینی , تفاوت دستکش لاتکس و جراحی , پودر داخل دستکش لاتکس, دستکش لاتکس بی رنگ خرید , دستکش لاتکس ایرانی , دستگاه دستکش لاتکس , دستکش لاتکس سایز اسمال , دستکش لاتکس سایز small , دستکش لاتکس سوادکوه , قیمت دستکش لاتکس سوپرمکس , دستکش لاتکس اسمال دیجی کالا , دستکش لاتکس اسمال 100 عددی , دستکش اپی پرفکت اسمال , دستکش لاتکس 100 عددی سایز اسمال , لاتکس 100 عددی سایز small , لاتکش صد عددی اسمال , خرید دستکش لاتکس فله ای , لاتکس صد عددی سایز S , قیمت دستکش لاتکس اسمال , خرید دستکش لاتکس اسمال , دستکش لاتکس اسمال شیراز , سفارش دستکش لاتکس اسمال , دستکش لاتکس سایز کوچک , سایز دستکش های لاتکس , هزینه دستکش لاتکس , معرفی دستکش لاتکس , دستکش لاتکس سایز S , دستکش latex شیراز , دستکش لاتکس فاین , دستکش لاتکس فروهر , دستکش اسمال op perfect , فروش دستکش لاتکس اصفهان , فروش دستکش لاتکس کرمان , دستکش لاتکس قزوین , دستکش لاتکس رز , دستکش لاتکس رزمریم قیمت , دستکش لاتکس ساخت مالزی , دستکش لاتکس دی جی , قیمت دستکش لاتکس دیا , دستکش لاتکس رلزی , دستکش لاتکس رویال مد , قیمت دستکش لاتکس دورین , قیمت دستکش لاتکس حریر ایران , دستکش لاتکس اکسلنت بدون پودر , دستکش لاتکس کیمیا , قیمت دستکش لاتکس گیلان , دستکش لاتکس تاپ گلاو , دستکش لاتکس واندرفول , فروش دستکش لاتکس مالزی , دستکش لاتکس بدون پودر ایرانی , دستکش بدون پودر op-perfect

دستکش لاتکس حریر , دستکش جراحی لاتکس , دستکش لاتکس ارزان , دستکش لاتکس رزمریم , دستکش لاتکس اصفهان , دستکش لاتکس اهواز , دستکش لاتکس بدون پودر اسمال , لاتکس دستکش دیجی کالا , خرید دستکش لاتکس نرخ دولتی , دستکش لاتکس تولید کننده , قیمت دستکش لاتکس چینی , تفاوت دستکش لاتکس و جراحی , پودر داخل دستکش لاتکس, دستکش لاتکس بی رنگ خرید , دستکش لاتکس ایرانی , دستگاه دستکش لاتکس , دستکش لاتکس سایز اسمال , دستکش لاتکس سایز small , دستکش لاتکس سوادکوه , قیمت دستکش لاتکس سوپرمکس , دستکش لاتکس اسمال دیجی کالا , دستکش لاتکس اسمال 100 عددی , دستکش اپی پرفکت اسمال , دستکش لاتکس 100 عددی سایز اسمال , لاتکس 100 عددی سایز small , لاتکش صد عددی اسمال , خرید دستکش لاتکس فله ای , لاتکس صد عددی سایز S , قیمت دستکش لاتکس اسمال , خرید دستکش لاتکس اسمال , دستکش لاتکس اسمال شیراز , سفارش دستکش لاتکس اسمال , دستکش لاتکس سایز کوچک , سایز دستکش های لاتکس , هزینه دستکش لاتکس , معرفی دستکش لاتکس , دستکش لاتکس سایز S , دستکش latex شیراز , دستکش لاتکس فاین , دستکش لاتکس فروهر , دستکش اسمال op perfect , فروش دستکش لاتکس اصفهان , فروش دستکش لاتکس کرمان , دستکش لاتکس قزوین , دستکش لاتکس رز , دستکش لاتکس رزمریم قیمت , دستکش لاتکس ساخت مالزی , دستکش لاتکس دی جی , قیمت دستکش لاتکس دیا , دستکش لاتکس رلزی , دستکش لاتکس رویال مد , قیمت دستکش لاتکس دورین , قیمت دستکش لاتکس حریر ایران , دستکش لاتکس اکسلنت بدون پودر , دستکش لاتکس کیمیا , قیمت دستکش لاتکس گیلان , دستکش لاتکس تاپ گلاو , دستکش لاتکس واندرفول , فروش دستکش لاتکس مالزی , دستکش لاتکس بدون پودر ایرانی , دستکش بدون پودر op-perfect|دستکش لاتکس حریر , دستکش جراحی لاتکس , دستکش لاتکس ارزان , دستکش لاتکس رزمریم , دستکش لاتکس اصفهان , دستکش لاتکس اهواز , دستکش لاتکس بدون پودر اسمال , لاتکس دستکش دیجی کالا , خرید دستکش لاتکس نرخ دولتی , دستکش لاتکس تولید کننده , قیمت دستکش لاتکس چینی , تفاوت دستکش لاتکس و جراحی , پودر داخل دستکش لاتکس, دستکش لاتکس بی رنگ خرید , دستکش لاتکس ایرانی , دستگاه دستکش لاتکس , دستکش لاتکس سایز اسمال , دستکش لاتکس سایز small , دستکش لاتکس سوادکوه , قیمت دستکش لاتکس سوپرمکس , دستکش لاتکس اسمال دیجی کالا , دستکش لاتکس اسمال 100 عددی , دستکش اپی پرفکت اسمال , دستکش لاتکس 100 عددی سایز اسمال , لاتکس 100 عددی سایز small , لاتکش صد عددی اسمال , خرید دستکش لاتکس فله ای , لاتکس صد عددی سایز S , قیمت دستکش لاتکس اسمال , خرید دستکش لاتکس اسمال , دستکش لاتکس اسمال شیراز , سفارش دستکش لاتکس اسمال , دستکش لاتکس سایز کوچک , سایز دستکش های لاتکس , هزینه دستکش لاتکس , معرفی دستکش لاتکس , دستکش لاتکس سایز S , دستکش latex شیراز , دستکش لاتکس فاین , دستکش لاتکس فروهر , دستکش اسمال op perfect , فروش دستکش لاتکس اصفهان , فروش دستکش لاتکس کرمان , دستکش لاتکس قزوین , دستکش لاتکس رز , دستکش لاتکس رزمریم قیمت , دستکش لاتکس ساخت مالزی , دستکش لاتکس دی جی , قیمت دستکش لاتکس دیا , دستکش لاتکس رلزی , دستکش لاتکس رویال مد , قیمت دستکش لاتکس دورین , قیمت دستکش لاتکس حریر ایران , دستکش لاتکس اکسلنت بدون پودر , دستکش لاتکس کیمیا , قیمت دستکش لاتکس گیلان , دستکش لاتکس تاپ گلاو , دستکش لاتکس واندرفول , فروش دستکش لاتکس مالزی , دستکش لاتکس بدون پودر ایرانی , دستکش بدون پودر op-perfect


محصولات لوازم پزشکی و آزمایشگاهی دستکش لاتکس دستکش لاتکس سایز S (100 عددی)

دستکش لاتکس سایز S (100 عددی)

Latex Glove

کد کالا : BT108001
وضعیت : موجود در انبار و آماده ارسال فوری
گارانتی : ترمه بیومارکت

خصوصیات کالای مورد نظر :
  • - استریل/ غیراستریل : غیراستریل
  • - سطح مقطع/ حجم/ اندازه : سایز اسمال/ 10 بسته در هر کارتن
  • - جنس بسته بندی : بسته بندی مقوایی
  • - مقاومت در برابر دما : تا 50 درجه سانتیگراد
  • - مقاومت در برابر عوامل شیمیایی : مقاومت نسبی در برابر اسیدهای ضعیف- مقاومت کامل در برابر الکل ها- مقاومت در برابر بعضی حلال های آلی و روغن ها
  • - تولید کننده : ایران حریر/ کشور ایران
  • - تعداد در هر بسته : 100 عدد (50 جفتی)
  • - ویژگی های اختصاصی : لاتکس طبیعی با گرید پزشکی/ کاملا بدون پودر/ حساسیت زایی پایین و فاقد عوامل سمی/ کاملا مقاوم در برابر نفوذ باکتری ها، ویروس ها و سایر عوامل بیماری زا
  • - کاربرد : معاینات دندانپزشکی/ معاینات و برخی اعمال کم تهاجمی پزشکی/ برخی اعمال کم تهاجمی در کلینیک های زیبایی
  • - تاریخ انقضا : 2026/09
قیمت عمده : 116,900
تعداد بالای 10 عدد
استریل/ غیراستریل:
غیراستریل
سطح مقطع/ حجم/ اندازه:
سایز اسمال/ 10 بسته در هر کارتن
جنس بسته بندی:
بسته بندی مقوایی
مقاومت در برابر دما :
تا 50 درجه سانتیگراد
مقاومت در برابر عوامل شیمیایی:
مقاومت نسبی در برابر اسیدهای ضعیف- مقاومت کامل در برابر الکل ها- مقاومت در برابر بعضی حلال های آلی و روغن ها
تولید کننده:
ایران حریر/ کشور ایران
تعداد در هر بسته:
100 عدد (50 جفتی)
ویژگی های اختصاصی:
لاتکس طبیعی با گرید پزشکی/ کاملا بدون پودر/ حساسیت زایی پایین و فاقد عوامل سمی/ کاملا مقاوم در برابر نفوذ باکتری ها، ویروس ها و سایر عوامل بیماری زا
کاربرد:
معاینات دندانپزشکی/ معاینات و برخی اعمال کم تهاجمی پزشکی/ برخی اعمال کم تهاجمی در کلینیک های زیبایی
تاریخ انقضا:
2026/09

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر دهید.


ویدئوی دستکش لاتکس سایز S (100 عددی)برندهای موجودآدرس: فارس، شیراز، خیابان فضل آباد، کوچه 13 فضل آباد، پلاک 320، طبقه همکف
 

بخش فروش و پشتیبانی: 
0917 109 6862
0917 307 6897

 

ساعات کاری بخش فروش:
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 18
پنج شنبه 8 الی 13


 ساعات کاری بخش ارسال: 
 شنبه تا چهارشنبه 10 الی 18


پست الکترونیک: biotermed@gmail.com